کمی بیشتر بدانیم:
نگاهی کوتاه به اندیشه وهابیت
بنیانگذاران عقاید وهابیت