من و دوستی با دشمن علی؟

من؟ منظورت با من است؟ چه حرف خنده داری میزنی؟ من و مخالفت با علی؟ من و دوستی با دشمن علی؟
من کی و کجا با صاحبان سقیفه به صلح و دوستی بودم که تو این تهمت را به من میزنی؟
من بی اذن علی آب هم نمیخورم چه رسد به اینکه با خلفا شیرینی و شربت بخورم.
کجا گفته اند: اگر کسی در حکومتی صاحب منصبی شد دلیلش این است که آن فرد قطعاً حکومت را پذیرفته است؟
مگر نبود حضرت یوسف علیه السلام که در حکومت سراسر کفر فرعون مصر، صاحب خزانه شدند.
بله، من سلمان فارسی اگر استانداری مداین را قبول کردم نتیجه اش این شد که تشیع امروز در ایران دین اول است.و شاید مولایم علی علیه السلام این نتیجه را دیدند که با آن مخالفتی نکردند.

بیشتر بدانیم