سنت رسول الله و معاویه

 

آیا صحیح است که حضرت علی به سنّت رسول اللّه عمل می‌کرد و معاویه برای دهن کجی به حضرت علی با سنت رسول اللّه مخالفت می‌کرد؟ و ما پیروان معاویه ـ یعنی همان سلف صالح ـ نیز پیرو معاویه و مخالف علی هستیم. چنانچه بیهقی و نسایی در بحث تلبیه می‌گویند: معاویه تلبیه را در روز عرفه ـ به خاطر ـ مخالفت با علی ممنوع کرد.

سعیدبن بن جبیر می‌گوید: روز عرفه ـ در عرفات ـ نزد ابن عباس بودم گفت: ای سعید، چرا صدای تلبیه مردم را نمی‌شنوم؟ گفتم از معاویه می‌ترسند، ابن عباس، فوراً از خیمه خود بیرون آمده و با صدای بلند گفت: «لبیک اللهم لبیک، و إن رغم انف معاویة، اللهم العنهم فقد ترکوا السنة من بغض علی ـ رضی اللّه عنه ـ » السنن الکبری ۷: ۲۴۵ (دارالفکر) و ج ۵: ۱۸۳ دارالکتب العلمیة، سنن نسایی ۵: ۲۵۳

بینی معاویه را به خاک می‌کشیم. خداوندا آنانرا لعن و نفرین کن. چون سنت رسول اللّه را به علت بغض با علی ترک کردند.

سِنْدی ـ شارح سنن نسایی ـ در توضیح این عبارت می‌گوید: «ای لأجل بغضه ای هو کان یتقید بالسنن فهؤلاء ترکوها بغضاً له». یعنی برای کینه و بغض با علیچون حضرت علی به انجام سنتهای پیامبر پایبند بود، و آنان سنت را رها کرده برای کینه توزی با ایشان.