آیا"یاعلی"گفتن شرک است؟

اگر کسی که"یا علی"بر زبان می‌آورد و ایشان را صدا می‌زند، منظورش این است که علی بن ابیطالب علیه السلام پرودگار و الله است، و یا این‌که قدرت‌های ایشان را مستقل از خداوند بداند و اصلاً علی بن ابیطالب علیه السلام را مخلوق نداند.
بله، این عمل و نیت او شرک است.

اما اگر...
علی بن ابیطالب علیه السلام را مخلوق خداوند متعال بداند. و اذعان داشته باشد که ایشان هر قدرت و توانی دارند (چه در زمان حیات جسمانی و چه در ادامه‌ی حیات روحانی) از خداوند است و بس،
خیر! هیچ‌گونه شرکی رخ نداده است.

باید توجه داشت که صدا زدن غیر خدا و استمداد از هر مخلوقی، با عنایت به این‌که آن مخلوق هرچه دارد از خداست، هیچ ایراد و اشکالی ندارد.فطرت