چرا در قرآن آیه ای در مورد فضایل اهل بیت (علیه السلام) و وجوب مودت ایشان نیامده است؟
 

باید به این نکته توجه داشت که حدود ربع قرآن، درباره ی اهل بیت(علیه السلام) می‌باشد واین تعجبی ندارد ؛ زیرا اهل بیت و قرآن دو نیمه از یک چیزند که از هم جدا نمی‌شوند. ابن عباس می‌گوید: ۳۰۰ آیه ی قرآن در مورد حضرت علی(علیه السلام) نازل شده است. 
(الصواعق المحرقه/ ۳ باب ۹، ص۷۶)

حال تعدادی از آیات که در مورد فضایل اهل بیت (علیه السلام) نازل شده است، ذکر می‌شود:

۱- آن ها راسخون در علم هستند. خداوند درباره ی ایشان می‌فرماید:
« والراسخون فی العلم یقولون امنا» «راسخان در علم می‌گویند ایمان آورده ایم.» 
(ال عمران ۳/۷)

۲- « بر اعراف مردانی هستند که همه را از سیمایشان می‌شناسند.» 
(اعراف ۷/۴۶)

۳- «از مومنان، مردانی هستند که به عهد خود با خدا به راستی وفا کردند. گروهی از آن ها وظیفه ی خود را به پایان رساندند (شهید شدند) و گروهی منتظرند و هیچ تغییری در آن ها راه نیافته است. 
(احزاب ۳۳/۲۳)

۴- «صبحگاه وشامگاه، مردانی تسبیح اومی گویندکه معامله وخرید و فروش،آنها را از یاد خدا، اقامه ی نماز وپرداخت زکات بازنمی دارد؛ آنها از روزی که قلب ها وچشم ها منقلب می‌شوند،خوفناک هسنتد.» 
(نور ۲۴/۳۷)

هم چنین در مورد واجب بودن مودت اهل بیت(علیه السلام) می‌توان به آیه ی ذیل استناد کرد: 
«قل لااسیلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی»
«بگو اجر و مودتی برای خود نمی‌خواهم مگر مودت اهل بیت و نزدیکانم را.» 
(انعام ۶/۹۰)


 سایت فطرت