قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۹

نهمین آیه در اشاره به سوگ امام حسین علیه السلام آیه ۷۳ سوره نساء است که می‌فرماید:

 

«یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزاً عظیما ً»


می گویند: ای کاش ما هم با آنها بودیم و به رستگاری بزرگی می‌رسیدیم.

 

امام رضا علیه السلام به “ ریان بن شبیب“ فرمود:

 

ای پسر شبیب! اگر دوست داری که در مکان‌های بنا شده در بهشت با پیامبر و خاندانش باشی، پس قاتلان حسین علیه السلام را لعنت نما،

 

ای پسر شبیب! اگر دوست داری به ثواب کشته شدگان در راه حسین برسی پس چون او را یاد کنی

 

بگو: “ ای کاش با آنان بودم و به پیروزی و کامیابی بزرگی می‌رسیدم “.

امالی صدوق -ص ۱۳۰