عایشه و صحیح بخاری

چطور کتاب صحیح بخاری را اصح الکتب می دانید در حالی که به گفته عایشه 446 حدیث از آن را باید دروغ نامید؟

ابوهریره ناقل احادیثی در کتب اهل سنت است و از طرفی در کتاب تاریخ دمشق و چند کتاب دیگری بیان شده است که عایشه او را دروغگو و هذیان گو می دانسته[1] و اصلا او را مورد اعتماد در نقل حدیث نمی دانسته است چرا با این اوصاف از ابوهریره 446 حدیث در بخاری آمده؟

آیا این به معنای غیر صحیح بودن بعضی از احادیث صحیح بخاری نیست؟

______________________
پی نوشت:

[1]. الشامله تاریخ دمشق ج 67 ص 352
عن أبی حسان أن رجلین من بنی عامر أنبآ عایشة فقالا أن أبا هریرة یحدث عن رسول الله (صلی الله علیه و سلم) قال الشؤم فی الدابة والمرأة والفرس قال فطارت شقة منها فی السماء وشقة فی الأرض فقالت کذب والذی أنزل الفرقان علی أبی القاسم (صلی الله علیه و سلم) ما قاله له إنما کان أهل الجاهلیة یتطیرون من ذلک قال أبو بکر بن خزیمة کذا

تاویل مختلف الحدیث جز1 ص22

أذکر أبا هریرة فقال أکذبه عمر وعثمان وعلی وعایشة رضوان الله علیهم

احکام للامدی جز2ص121.

قد وافق ابن عباس علی ما تخیله من الاستبعاد عایشة حیث قالت: رحم الله أبا هریرة لقد کان رجلا مهذارا، فماذا یصنع بالمهراس؟