دکتر مصری ازطریق قرآن به اثبات تعداد امامان شیعه پرداخته.

دکتر مجدی وهبة الشافعی *‏‏خطیب ‏واستاد دانشگاه دینی الأزهر با تحقیقات خود به ارقام واعداد جالبی دست پیدا کرده که باعث شگفت همگان شده است. ‏

باتوجه به اینکه تعداد وارقام درقرآن بی دلیل نبوده ودارای هدف خاصی هست همچون تعداد کلمه یوم(روز) که ۳۶۵ ‏بارتکرارشده وهمانا تعداد روز دریک سال میباشد ویاکلمه شهر(ماه) ‏که درقران ۱۲‏بارآمده که همان تعداد ماههادریک سال میباشد ‏ومثالهای زیاد دیگری...

‏ وباتوجه به این معلومات تحقیقات خود رادراین زمینه انجام داده وبه این نتایج جالب رسیده..... ***که کلمه امام دوازده بار آمده وباتعداد امامان شیعه یکی میباشد.کلمه امام دراین آیات میباشد: ‏

البقره ۱۲۴

التوبه ۱۲

هود ۱۷

الاسراء ۷۰

الانبیاء ۷۲

القصص ۵

الحجر ۷۹

السجدة ۲۴

یس ۱۲

القصص ۴۱

الفرقان ۷۴

الأحقاف ۱۲

*کلمه شیعه یامشتقات آن ۱۲بار درقرآن آمده.‏

***کلمه العصمه(عصمت) ‏که شیعیان اعتقاد دارندکه ۱۲امام(علیه السلام) وفاطمه زهرا(سلام الله علیها)و حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) معصومند درقرآن ۱۴‏بار تکرار شده در این آیات:

النساء ۱۴۶

آل عمران ۱۰۱

النساء ۱۷۵

المایدة ۶۷

آل عمران ۱۰۳

یوسف ۳۲

یونس ۲۷

هود (دوکلمه دراین آیه) ۴۳

الأحزاب ۱۷

غافر ۳۳

الممتحنة ۱۰

الحج ۷۸

‏ کلمه الکساء(یاهمان آل ابا) ‏در ‏قرآن کریم باتمام انواع لفظش ‏که به نقل از أم سلمة درکتب اهل سنت(صحیحین)همسر پیامبرکه تعدادآنها ‏پنج نفر که شامل نبی محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) وامام علی وفاطمة الزهراء وحسن ‏وحسین علیهم السلام اجمعین که پنج بار درقرآن آمده:

البقرة ۲۳۳

البقرة ۲۵۹

المایدة ۸۹

المؤمنون ۱۴

النساء ۵

ماباید افتخارکنیم که شیعه (‏ اثنی عشری)هستیم وکسی یاکسانی درهیچ زمانی قادر به تخریب یا از بین بردن این مکتب برحق نخواهدبود....

*** چرادرقرآن

تعداد چشمه‌هایی که نبی موسی برای شرب قومش بوجود آورد

۱۲ چشمه بود

وهمچنین تعداد ۱۲ ماه(شهر) درقرآن

وکلمه الأسباط ۱۲ سبط

والنقباء. ۱۲

والبروج. ۱۲

و الحواریین ۱۲

وکلمه توحید (لا اله إلا الله)

۱۲ حرف

و (محمد رسول الله) ۱۲ حرف

و (النبی المصطفی) ۱۲ حرف

و (الصادق الأمین). ۱۲ حرف *همانا امامان اهل بیت ۱۲ إمامند

و (أمیر المؤمنین) ۱۲ حرف

و (فاطمة الزهراء) ۱۲ حرف

و (الحسن والحسین). ۱۲ حرف

و (الحسن المجتبی) ۱۲ حرف

و (الحسین الشهید). ۱۲ حرف

و (الإمام السجاد). ۱۲ حرف

و (الإمام الباقر). ۱۲ حرف

و (الإمام الصادق) ۱۲ حرف

و (الإمام الکاظم) ۱۲حرف

و (الإمام الرضاء) ۱۲ حرف

و (الإمام الجواد) ۱۲ حرف

و (الإمام الهادی) ۱۲ حرف

و (الحسن العسکری) ۱۲حرف

و (القایم المهدی). ۱۲ حرف

و (خلیفة النبیین) ۱۲ حرف

و(وخاتم الوصیین) ۱۲ حرفاً

(وهؤلاء العترة) ۱۲ حرفاً

و(سادة أهل الجنة) ۱۲ حرفاً

و(محبهم مؤمن تقی) ۱۲ حرفاً

و(عدوهم کافر شقی) ۱۲ حرف

اکنون به شگفتی آیه تطهیردقت کنیم:

(إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا)

این آیه دارای ۴۷حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی زیر:

فاطمة ۵

علی ۳

حسن ۳

حسین ۴

علی ۳

محمد ۴

جعفر ۴

موسی۴

علی۳

محمد ۴

علی ۳

حسن ۳

محمد ۴

درمجموع ۴۷ حرف