شب آرزوها نزدیک است

این شب، شب آرزوهاست. شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است. در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه­ی آسمان خواهد نشست. بیا ستاره‌های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوییم.

شب آرزوها نزدیک است. بیا از امروز کمتر خسته شویم بلکه آن شب را تا به صبح اجابتش بیدار بمانیم. برای هم دعا کنیم. برای آن کودکی که در آن سوی پهناور زمین امشب را گرسنه خواهد خوابید. و برای آن بیماری که فردایش را کسی امیدوار نیست. بیا از خدا بخواهیم رنج‌های آدمی را بکاهد و آرامش او را بیافزاید.

شب آرزوها نزدیک است. بیا در آن شب برای مادران و پدرانی که هستند عزت و آنان که نیستند، رحمت بخواهیم و مغفرت. بیا از خدا بخواهیم ابر رحمتش را بر زمینمان بگستراند تا قطرات آن، فطرت خفته را بیدار کند.

شب آرزوها نزدیک است. بیا غرور را کنار بگذاریم، لباس تکبر از تن به در کنیم و از درگاه خداوند متعال عذر خواهی کنیم به خاطر آن که عصیانش کردیم و نافرمانیش نمودیم. بیا عذر تقصیر به درگاهش آوریم که چون شیطان از فرمانش سر باز زدیم.

شب آرزوها، شب اجابت است، شب مغفرت است. از کف ندهیمش...

راستی من را هم از دعا فراموش نکن، چندی است در کوچه‌های قرن ها از پدر خویش گم شده ام. دعا کن پیدا شوم. دعا کن تا پدرم، مولایم، امام زمانم را بیابم. دعایم کن برادر، دعا... 

شب آرزوها نزدیک است...اولین شب جمعه ی ماه رجب، شب آرزوهاست...