روزه یادآور قیامت

و روزه را برای پالایش بدن احساس تشنگی و گرسنگی جلوگیری از شهوتها و خواهشهای نفس و پرورش اراده واجب ساخت.

امام علی‏ بن موسی‏ الرضا علیه السلام فرمود: 
“مردم را فرمان روزه دادند تا درد گرسنگی و تشنگی را بچشند و از این رهگذر بر فقر و تهیدستی آخرت راه برند


وسایل‏ الشیعة ۷/۴
 سایت فطرت