در کجای قرآن آمده که تو حق داری، تعدی کنی؟
می‎گویند اگر علی خلیفه است، اسم علی در کجای قرآن آمده است؟ و در کجا آمده است که جانشین بلافصل رسول خداست؟

به‌شان جواب می‌دهیم: اگر شماها راست می‎گویید، در کجای قرآن نام صحابه آمده است و در کجای قرآن آمده هر کس به صحابه بگوید بالای چشمتان ابروست، باید سر از تنش جدا شود؟ و در کجای قرآن آمده اگر دو گروه با هم به تخاصم و جنگ و قتال پرداختند (مثل جنگ جمل) هر دو درستکارند و هر دو بهشتی و هر دو ستاره آسمان؟! در کجای قرآن آمده که صحابی رسول خدا اجازه دارد مردی (همانند مالک بن نویره) را بکشد و همسر او را غصب کند؟تحریریه سایت فطرت