در کجای قرآن آمده بود که باید جنایت می‎کردید؟
مخالفان شیعه می‎گویند همه چیز در قرآن آمده، هر مهمی و هر مصداقی را باید در قرآن جستجو کرد، وگرنه باطل است.
به آنها می‎گویم: در کجای قرآن آمده بود که باید به خانه فاطمه هجوم می‎بردید؟ در کجای قرآن دستور آمده بود که باید به زور از علی بیعت می‎گرفتید؟ در کجای قرآن آمده بود که باید خلافت را به سلطنت تبدیل می‎کردید؟ در کجای قرآن آمده بود که باید شرابخواران را خلیفه می‎کردید؟ در کجای قرآن آمده بود که باید با علی عهد می‎بستید و عهد می‎شکستید و دوباره عهد می‎بستید و دوباره می‎شکستید؟ در کجای قرآن به شما امر شده بود باید حسین بن علی را تشنه، در بیابان می‎کشتید و سر از تنش جدا می‎کردید؟تحریریه سایت فطرت