"خدا حافظ ای ماه خوب خدا"

یادش به خیر، انگار که نه واقعاً همین دیروز بود که سحر را به دقایقش چیزی می خوردیم و میانه ی روز را به امید آن که تسلیم امر الهی شده باشیم به تشنگی می گذراندیم.
یادش به خیر، همین روزها بود که صدای مؤذن زاده ی اردبیلی می گفت: بسم الله... با روزی خداوند افطار کنید...
یادش به خیر، همین شب ها بود که به نیایش می گذشت و گذشت و تمام شد...
دعاهایمان بالا می گرفت، اشک ها در هم غوطه می خورد، امیدها جوانه می زد بلکه خدایمان ببخشد و هرآنچه را خراب کرده ایم اصلاح و آباد کند و آرزوهایمان را برآورده کند که به او امید بسیار بسته ایم...
چه دیدارها که در این روزها به سفره های افطار زنده شد و چه دوری ها و قهرها به این سفره ها، افطار شد...
چه صدقات فزون شد و چه خیرات بیشتر گشت و چه جرم ها فروکش نمود...
حالا ما مانده ایم و هلال ماه و ماهی که رفته است...
ای رمضان عزیز! نکند خوبی هایی که کاشتی را با خود ببری...
نکند با رفتنت چراغ دل هایمان خاموش شود...
نکند خیرات فروکش کند و شرارت ها فراوان شود...
هان ای نیایش گران شب و گرسنگان روز! هان ای عبادت کنندگان عابد و ای بندگان اخلاص! نکند اخلاصمان را همسفر رمضان کنیم و عبادتمان را فقط در دفتر خاطرات برای سال بعد بازخوانی کنیم...
هان ای نیایش گران...
***
غروب ایام نیایش طلوع آرزوها باد و تمام آرزوها تقدیم آمدنش
وعجل فرجه...بهانه ای بود جهت تبریک عید فطر بر مؤمنان از طرف سایت فطرت.