این فصل را با من بخوان

صحرا پر از آدم بود و سرشار از غدیر، تا به حال چنین جمعیتی را به خود ندیده و چنین ماجرایی را تجربه نکرده بود.همه گوش میکردند همه میشنیدند، همهمه نبود، فقط یک نفر سخن میگفت و آن نبی آخرین بود،سخنش به اینجا رسید....

هان مردمان او را برتر دارید چرا که دانشی نیست مگر اینکه خداوند آن را در جان من نبشته و من نیز آن را در جان پیشوای پرهیزکاران،علی ضبط کرده ام.و او پیشوای روشنگر است که خداوند او را در سوره یاسین یاد کرده که: و دانش هرچیز را در امام روشنگر برشمرده ایم.

قطره ای بود از باران غدیر

فصل دیگر(کلیلک کن بی زحمت)غدیر