آیا مسلمانان همیشه پیرو مکاتب اهل تسنن بوده اند؟

سوال: اگر مکتب خلفا (مذاهب اهل تسنن) بر حق نبودند، چرا مسلمانان گذشته، به مکتب خلفا معتقد بودند؟

اگر تاریخ مطالعه شود، در کنار اکثریتی که پیرو مکتب خلفا بودند ؛ همواره گروهی نیز وجود داشتند که پیرو مکتب خلفا نبوده اند. این عده، بر اساس دستور پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمودند:

«به کتاب و عترت (اهل بیت) من متمسک شوید»

پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام بوده اند. این گروه چون فرمانی از جانب خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله بر تبعیت از مکتب خلفا نداشتند و هیچ دلیلی از قرآن بر این متابعت پیدا نکردند، مذهب پیروی از قرآن و اهل بیت علیهم السلام را انتخاب کردند. آنها از زمان حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها (یعنی پس از شهادت پیامبر)، مطابق این روش عمل کردند. به عبارت دیگر، مکتب معتقد به پیروی از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله، از زمان رحلت ایشان وجود داشته، یعنی از آن زمان که نه اشعری و نه هیچ کدام از مذاهب اربعه و نه پدران آنها وجود داشته اند.

برای دریافت این که چرا اکثریت مسلمانان از مکتب خلفا پیروی می‌کنند، بایستی تاریخ بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله به دقت مطالعه کنیم تا از علت انحراف مسلمین از فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و تسلط خلفای غاصب بر جامعه ی اسلامی، آگاه شویم.

 سایت فطرت