امیرمؤمنان (علیه السلام) در حدیثی می‌فرمایند: خداوند شش گروه را به خاطر شش صفت عذاب می‌کند:

عرب را به خاطر تعصب اربابان را به خاطر تکبر حاکمان را به خاطر ستم فقیهان را به خاطر حسد تجار را به خاطر خیانت و اهل روستاها را به خاطر جهل و نادانی.

در پایان فراموش نکنیم بدون شک هر کس مبتلا به این افعال و صفات شود مشمول عذاب خداوند می‌شود هر چند در زمره یکی از گروه‌های فوق نباشد.

منبع:

کافی جلد ۸ صفحه ۱۶۲ حدیث

 شیعه نیوز