امام صادق علیه السلام فرمودند: ۱-بهشت را جستجو نمودم پس آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم. ۲و تندرستی و رستگاری را جستجو نمودم پس آن را در گوشه گیری مثبت و سازنده یافتم. ۳-و سنگینی ترازوی اعمال را جستجو نمودم پس آن را در گواهی به یگانگی خدا تعالی و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله یافتم. ۴- و سرعت در ورود به بهشت را جستجو نمودم پس آن را در کار خالصانه برای خدای تعالی یافتم. ۵-و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم پس آن را در پیش فرستادن ثروت انفاق برای خشنودی خدای تعالی یافتم. برگ عیشی به گور خویش فرست کس نیارد ز پس تو پیش فرست 
۶-و شیرینی عبادت را جستجو نمودم پس آن را در ترک گناه یافتم. ۷-و رقت (نرمی) قلب را جستجو نمودم پس آن را در گرسنگی و تشنگی (روزه) یافتم. ۸- و روشنی قلب را جستجو نمودم پس آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم. ۹- و آسانی عبور بر صراط را جستجو نمودم پس آن را در صدقه یافتم. ۱۰-و روشنی رخسار را جستجو نمودم پس آن را در نماز شب یافتم. 
۱۱-و فضیلت جهاد را جستجو نمودم پس آن را در به دست آوردن هزینه زندگی زن و فرزند یافتم. ۱۲-و دوستی خدای تعالی را جستجو کردم پس آن را در دشمنی با گنهکاران یافتم. ۱۳-و سروری و بزرگی را جستجو نمودم پس آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم. ۱۴- و آسایش قلب را جستجو نمودم پس آن را در کمی ثروت یافتم. ۱۵-و کارهای پر ارزش را جستجو نمودم پس آن را در شکیبایی یافتم. 
۱۶-و بلندی قدر و حسب را جستجو نمودم پس آن را در دانش یافتم. ۱۷-و عبادت را جستجو نمودم پس آن را در پرهیزکار یافتم. ۱۸-و آسایش را جستجو نمودم پس آن را در پارسایی یافتم. ۱۹- و برتری و بزرگواری را جستجو نمودم پس آن را در فروتنی یافتم. ۲۰-و عزت (ارجمندی) را جستجو نمودم پس آن را در راستی و درستی یافتم. 
۲۱-و نرمی و فروتنی را جستجو نمودم پس آن را در روزه یافتم. ۲۲-و توانگری را جستجو نمودم پس آن را در قناعت یافتم. قناعت توانگر کند مرد را خبر کن حریص جهانگرد را ۲۳- و آرامش و همدمی را جستجو نمودم پس آن را در خواندن قرآن یافتم. ۲۴-و همراهی و گفتگوی با مردم را جستجو نمودم پس آن را در خوشخویی یافتم. ۲۵-و خوشنودی خدا تعالی را جستجو نمودم پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم. 
مستدرک الوسایل ج ۱۲ ص ۱۷۳ - ۱۷۴ ح۱۳۸۱۰
 شیعه نیوز