امام صادق علیه السلام فرمودند: 1-بهشت را جستجو نمودم پس آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم. 2و تندرستی و رستگاری را جستجو نمودم پس آن را در گوشه گیری مثبت و سازنده یافتم. 3-و سنگینی ترازوی اعمال را جستجو نمودم پس آن را در گواهی به یگانگی خدا تعالی و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله یافتم. 4- و سرعت در ورود به بهشت را جستجو نمودم پس آن را در کار خالصانه برای خدای تعالی یافتم. 5-و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم پس آن را در پیش فرستادن ثروت انفاق برای خشنودی خدای تعالی یافتم. برگ عیشی به گور خویش فرست کس نیارد ز پس تو پیش فرست
6-و شیرینی عبادت را جستجو نمودم پس آن را در ترک گناه یافتم. 7-و رقت (نرمی) قلب را جستجو نمودم پس آن را در گرسنگی و تشنگی (روزه) یافتم. 8- و روشنی قلب را جستجو نمودم پس آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم. 9- و آسانی عبور بر صراط را جستجو نمودم پس آن را در صدقه یافتم. 10-و روشنی رخسار را جستجو نمودم پس آن را در نماز شب یافتم.
11-و فضیلت جهاد را جستجو نمودم پس آن را در به دست آوردن هزینه زندگی زن و فرزند یافتم. 12-و دوستی خدای تعالی را جستجو کردم پس آن را در دشمنی با گنهکاران یافتم. 13-و سروری و بزرگی را جستجو نمودم پس آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم. 14- و آسایش قلب را جستجو نمودم پس آن را در کمی ثروت یافتم. 15-و کارهای پر ارزش را جستجو نمودم پس آن را در شکیبایی یافتم.
16-و بلندی قدر و حسب را جستجو نمودم پس آن را در دانش یافتم. 17-و عبادت را جستجو نمودم پس آن را در پرهیزکار یافتم. 18-و آسایش را جستجو نمودم پس آن را در پارسایی یافتم. 19- و برتری و بزرگواری را جستجو نمودم پس آن را در فروتنی یافتم. 20-و عزت (ارجمندی) را جستجو نمودم پس آن را در راستی و درستی یافتم.
21-و نرمی و فروتنی را جستجو نمودم پس آن را در روزه یافتم. 22-و توانگری را جستجو نمودم پس آن را در قناعت یافتم. قناعت توانگر کند مرد را خبر کن حریص جهانگرد را 23- و آرامش و همدمی را جستجو نمودم پس آن را در خواندن قرآن یافتم. 24-و همراهی و گفتگوی با مردم را جستجو نمودم پس آن را در خوشخویی یافتم. 25-و خوشنودی خدا تعالی را جستجو نمودم پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم.
مستدرک الوسایل ج 12 ص 173 - 174 ح13810


شیعه نیوز