۱ تنها امامی که در معرکه ی جنگ به شهادت رسید . ۲ تنها امامی که در دعای توسل ازایشان به عنوان (ایّها الشهید) یاد شده با اینکه همه ی ائمه ی ما شهید شده اند. ۳تنها امامی که در زمان حیات خود پدر دو شهید شد (علی اکبر ع و علی اصغر ع). ۴ تنها امامی که اربعین و زیارت اربعین دارد . ۵تنها امامی که قبر مطهرش بیش از ده بار توسط ظالمان خراب شد تا اثری از آن باقی نمانَد ۶ تنها امامی که بدون غسل و کفن دفن شد. ۷ تنها امامی که سر مبارکش از بدن جدا شد. ۸ تنها امامی که تشنه لب با هزاران زخم تیر و نیزه و شمشیر و سنگ بربدن به شهادت رسید. ۹ تنها امامی که بعد از شهادتشخانواده اش اسیر شدند. ۱۰ تنها امامی که پدر و مادر و ۹ نسلش معصوم بودندشیعه نیوز