1 تنها امامی که در معرکه ی جنگ به شهادت رسید . 2 تنها امامی که در دعای توسل ازایشان به عنوان (ایّها الشهید) یاد شده با اینکه همه ی ایمه ی ما شهید شده اند. 3تنها امامی که در زمان حیات خود پدر دو شهید شد (علی اکبر ع و علی اصغر ع). 4 تنها امامی که اربعین و زیارت اربعین دارد . 5تنها امامی که قبر مطهرش بیش از ده بار توسط ظالمان خراب شد تا اثری از آن باقی نمانَد 6 تنها امامی که بدون غسل و کفن دفن شد. 7 تنها امامی که سر مبارکش از بدن جدا شد. 8 تنها امامی که تشنه لب با هزاران زخم تیر و نیزه و شمشیر و سنگ بربدن به شهادت رسید. 9 تنها امامی که بعد از شهادتشخانواده اش اسیر شدند. 10 تنها امامی که پدر و مادر و 9 نسلش معصوم بودند

شیعه نیوز