یک بام و ۲ هوا!!!

بقایای مرقد مطهر امام هادی(ع) و امام عسکری(ع) در سامرا

مقبره محمد بن اسماعیل بخاری (صاحب صحیح بخاری)در ازبکستان