یا مرتضی علی

تیتر متن حاضر چه می‌خواهد بگوید؟
آیا این تیتر خلاف است؟آیا قوانین بین المللی و کلیه قطعنامه‌های بشری این عبارت را محکوم کرده اند؟آیا شرک است؟آیا قرآن خدا گفته است کسی را نخوانید؟کسی را صدا نزنید؟از کسی یاری نجویید؟
اگر کسی صفت خدایی بودن به مرتضی علی داد، پیش از من و تو همان مرتضی علی از او بیزاری جسته است.
اما اگر کسی گفت: خدا به علی چیزهایی موهبت کرده است و من بخاطر آن چه خدا در نزد او قرار داده است میگویم یا مرتضی علی، دیگر نه شرکی ورزیده است و نه کافر شده است.
بررسی به گونه دیگر:
تو پدرت را صدا نمی‌زنی؟ از او چیزی نمی‌خواهی؟ کودک مادرش را به فریادرسی نمی‌خواند؟ آیا او مشرک شده است؟آیا او نافهم است که چنین می‌کند؟
خداوند کفالت و سرپرستی طفل را به والدینش داده است. آیا این موضوع خیلی پیچیده است ؟

نوع و سنخیت یا مرتضی علی گفتن ما همان است که کودک پدرش را می‌خواند.
یا مرتضی علیتقاضای کمک از امام