یاران امام حسین علیه السلام چند نفر بودند؟

نمی توان آماری دقیق از یاران امام ارایه نمود، زیرا افراد متعددی از شهرهای مختلف به امام پیوستند؛(1) از این رو از تعداد و نحوة پیوستن آنان به امام گزارش دقیق وجود نداشته و تاریخ ضبط نکرده است. از سوی دیگر باید بررسی شود که مقصود از یاران امام چه کسانی هستند؟ آیا مقصود آن تعداد افرادی هستند که تنها در کربلا به شهادت رسیدند و یا اعم از کربلا و کوفه... و یا همة کسانی که به امام پیوستند، از یاران امام به حساب می آیند، گرچه به شهادت نرسیده و حتی در کربلا حضور نداشتند و تنها با امام حسین علیه السلام بیعت کردند. از سوی دیگر می توان کسانی را که از اوّل به امام پیوستند و سپس از امام دست برداشتند، از یاران امام حسین علیه السلام به حساب آورد؟ عدم ثبت دقیق یاران امام حسین علیه السلام از یک سو و این که اصولاً مقصود از یاران امام چه کسانی هستند، موجب شده است که مورّخان در تعداد یاران امام اختلاف نظر داشته باشند(2) به رغم آن که به طور قاطع نمی توان گفت:‌ مقصود از یاران امام چه کسانی هستند، ولی امام از یاران و اصحاب خود به عنوان با وفاترین و بهترین یاران یاد نمود.(3)

برخی از مورخان تعداد یاران امام حسین علیه السلام 600 نفر ذکر کرده اند.(4) و بعضی دیگر 154 نفر بیان نموده اند.(5)

برخی دیگر 100 نفر(6) و برخی 72 نفر ذکر کرده اند.(7) برخی دیگر یاران امام را 139 بیان کرده‌اند(8)

ظاهراً کلمه یاران در این موارد بیشتر ناظر به کسانی است که در کربلا با امام حسین (ع) بوده و شهید شدند.


1. محمد مهدی شمس الدین، انصار الحسین، ص 25 به بعد.
2. مهدی شمس الدین، پیشین.
3. مقتل خوارزمی، ج 1، ص 246؛ لهوف، ص 79.
4. مروج الذهب، ج 3، ص 70.
5. تاریخ طبری، ج 5، ص 389.
6. همان، ص 392 - 393.
7. همان، ص 422.
8. اعیان الشیعه، ج 2، ص 437 - 438.


واحد پاسخ به سوالات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیواحد پاسخ به سوالات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی