مولف: سیدحسین حسینی
ناشر: نشر آفاق
مترجم:
نوبت چاپ: اول ۱۳۷۹
تعداد صفحات: ۱۲۵
قیمت: ۶۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تهران پاسداران دشتستان چهارم نبش زمرد پلاک۴۳ تلفن ۲۲۸۴۷۰۳۵


امامت و مهدویتبشارات کتب آسمانیاصالت مهدویتشناخت حضرت مهدی علیه السلامغیبتدیدارها و تشرفات در دوران غیبتبرخی آثار وجودی امام زمان علیه الس