حکایتی تازه از دردهایی همیشه تازه داستان شاهدی بیدار بر بیدادی بسیار روایتی تلخ از هیزم و آتش تا نیزه و عطش