مولف: محمد گوگانی
ناشر: گوی
مترجم:
نوبت چاپ: اول/۱۳۸۶
تعداد صفحات: ۲۴
قیمت: ۷۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تلفن ۸۸۰۰۶۳۹۲


حکایتی تازه از دردهایی همیشه تازهداستان شاهدی بیدار بر بیدادی بسیارروایتی تلخ از هیزم و آتش تا نیزه و عطش