گوهرهای ناب از امام هادی (علیه السلام)

امام هادی (علیه السلام) می فرمایند:

- افراد خود خواه و از خود راضی، مورد خشم و نفرت مردم هستند.
- فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی، که دوست داری با توچنان رفتار کنند.

- مردم در دنیا با مال و دارایی خود شناخته می شوند و در آخرت با اعمال خود.
- نارضایتی پدر و مادر، کمی روزی را به دنبال دارد و آدمی را به ذلت می کشاند.

- حسد نیکی ها را نابود می کند.
- دنیا بازاری است که عده ای در آن بهره بردند، و عده ای ضرر کردند.

- کسی که قدر خود را نداند، از شر او در امان مباش.
- کسی که از روی دوستی برایت نظر می دهد، کاملا اطاعتش کن.

- به خاطر بیاور، لحظه ای را که بر زمین، در مقابل خانواده خود افتاده باشی، نه طبیبی به حال تو نافع باشد و نه دوستی (اشاره به آیاتی از قرآن کریم: اذا بَلَغتِ التَّراقِی وَ قِیلَ مَن راقَ وَظَنَّ اَنَّهُ الفِراقَ وَ التَفَتِ السّاقُ بِالسّاق).

- کلمات حکیمانه، در طبعهای فاسد تأثیر نمی کند.
- هرگاه در جامعه، رعایت عدالت، بیشتر از جور و ستم باشد؛ بدگمانی به مردم حرام است، مگر آن که از راه یقین محرز باشد، و اما اگر در بُرهه ای از زمان، ظلم و جور غلبه پیدا کند، خوش گمانی به همگان شایسته نیست، مگر آنجا که آدمی به نیک بودن شخصی علم و یقین دارد.

- خداوند دنیا را منزل حوادث ناگوار و آفات، و آخرت را خانه ابدی قرار داده است، و بلای دنیا را وسیله به دست آوردن ثواب آخرت قرار داده است، و پاداش اخروی، نتیجه بلاها و حوادث ناگوار دنیا است.

یکی از بهترین زیارتها، زیارت جامعه کبیره است که از وجود مبارک امام هادی علیه السّلام روایت شده است. لذا بسیار مناسب است که در مقام ایمه، آن زیارت خوانده شود، مخصوصا در بارگاه مقدس حضرت امام هادی علیه السّلام. 
 شیعه نیوز