گمانه زنی اما یواشکی

این گزاره ها را بخوانید. برای تفصیل مطلب هم به لینک انتهایی مراجعه کنید.
این تنها یک گمانه زنی است. اما به هر حال حرف‌هایی هستند که نمی‌توان به این سادگی از کنارشان گذشت.
فقط اگر به خاطر خواندن این مطلب انفجار تروریستی رخ داد به ما ربطی ندارد! پس یواشکی بخوانید.

۱-پیامبر(صلی الله علیه و آله) در طول حیاتشان نفرمودند که ابوبکر با من درون غار بوده است.

۲-ابوبکر هم در طول حیاتش نگفته که من با پیامبر به غار رفته ام.

۳-فرزندان ابوبکر هم نگفته اند که پدر ما با پیامبر(صلی الله علیه و آله) درون غار رفته است.

۴- کفار و مشرکین مکه هم به همراهی ابوبکر با پیامبر اعتراف نکرده اند.

۵-اصلا هیچ آیه‌ای در قرآن، در شان ابوبکر نازل نشده است.

تفصیل ماجرا در لینک زیر آمده است:

http://www.fetrat.com/WFM_Article.aspx?FLD_ID=۴۴۰فطرت