گفتگوی معاویه با عدی بن حاتم

 

معاویه به عدی‏ بن حاتم گفت: صبر تو در فراق علی چگونه است
گفت: چون صبر مادری که فرزند دلبند او را در دامنش سر ببرند که هرگز آب دیده‏ اش خشک نمی‌شود و سرشکش از باریدن باز نمی‌ماند.


سفینة البحار ۲ / ۱۷۰.
 سایت فطرت