گفتگوی معاویه با عدی بن حاتم

 

معاویه به عدی‏ بن حاتم گفت: صبر تو در فراق علی چگونه است
گفت: چون صبر مادری که فرزند دلبند او را در دامنش سر ببرند که هرگز آب دیده‏ اش خشک نمی‏ شود و سرشکش از باریدن باز نمی‏ ماند.


سفینة البحار ۲ / ۱۷۰.
 سایت فطرت