در زمان متوکل در سال 236قبر امام حسین را خراب کرده و آن را آب بستند. گفته اند: سال ها محوبود و مردم را از زیارت نهی کردند....

در زمان متوکل در سال 236قبر امام حسین را خراب کرده و آن را آب بستند. گفته اند: سال ها محوبود و مردم را از زیارت نهی کردند. حال پس از گذشت این همه سال چگونه مکان اصلی را یافته اند؟ از آن زمان تا کنون به جز متوکّل آیا باز قبر حضرت را خراب کرده اند؟

پاسخ:

قبر مطهر امام حسین علیه السلام و زیارت آن مورد توجه امامان و شیعیان بوده و حتی بعضی خلفا بدان توجه خاصی داشته اند. بعد از واقعه عاشورا در ایام بنی امیه بارگاه و مسجدی در کنار آن بنا نهادند و بنی اسد که نزدیک بارگاه امام حسین علیه السلام زندگی می کردند, بدان توجه خاصی داشتند. از آن زمان به بعد بر تعداد ساکنان آن منطقه افزوده شد تا کم کم به شهری تبدیل شد و آن را کربلا نامیدند.

هارون الرشید برای توسعه آن را خراب کرد و سپس آن را ساخت. این بنا تا سال 236باقی بود. متوکل از سال 236تا 247زمان کشته شدن او), چند نوبت آن را خراب کرد, اما همان طور که ذکر شد, بارگاه ملکوتی امام حسین علیه السلام در شهر کربلا بودو اگر متوکل آن را خراب کرد, اما مردم و عاشقان اهل بیت محل آن را به خوبی می دانستند و حتی در نیمه های شب به زیارت قبر حضرت می رفتند.(1)

بعد از متوکل بارگاه امام حسین علیه السلام توسط پسرش منتصر عباسی در سال 247ساخته شد و در سال 273به بعد محمد بن زیدبن الحسین بن محمد پادشاه طبرستان آن را تعمیر و تکمیل کرد و عضدالدولهء دیلمی در سال 369آن را تجدید بنا کرد. درسال 767توسط آل بویه تعمیر شد. پس از آنان در زمان صفویه در سال 932و در سال 1156توسط نادرشاه و سپس درزمان قاجاریه تکمیل ساختمان بنای اطراف آن طلاکاری و آیینه کاری شد و تکمیل و توسعه یافت.(2)

در سال 1216امیر سعود پسر عبدالعزیز در رأس نیروهای بسیاری از نجد و عشایر جنوب و حجاز و تهامه و نواحی دیگر به قصد حمله به کربلا و نجف حرکت نمودند و در ذی القعده به کربلا رسیدند و آن جا را محاصره کردند و برج و باروی شهر راخراب کردند و به زور وارد شهر شدند, و بیشتر مردم را در کوچه و بازار و خانه ها به قتل رسانیدند. در سال 1216شهدالحسین علیه السلام را غارت کردند. وهابیان مکرراً به کربلا حمله کردند و هر بار تعدادی را به شهادت رساندند و اموالی را به غارت بردند, ولی بر اثر مقاومت و فداکاری شیعیان نتوانستند قبر مطهر امام حسین را خراب کنند.(3)


1- مقاتل الطالبیین, ص 395 حسین عمادزاده, چهارده معصوم, ص 800 ؛ مروج الذهب, ج 4 ص 230
2- حسین عمادزاده, چهارده معصوم, ص 801 با تلخیص.
3- علی اصغر فقیهی, وهابیان, ص 253 با تلخیص.


واحد پاسخ به سوالات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
واحد پاسخ به سوالات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی