گزیده‏ای از کلام گهربار رییس مذهب جعفری

گذر عمر 
جوانی (فرصت نیکو) و (نسیم رحمت) است که باید به خوبی از آن بهره جست و با زیرکی, ذکاوت و تیز بینی آن نعمت خداداد را پاس که این فرصت, (ربودنی) و (رفتنی) است وضایع ساختن آن, چیزی جزغم, اندوه و پشیمانی را برای دوران پس ازآن به ارث نمی‌گذارد. 

زندگی کوتاه است و راه کار دراز و فرصت زودگذر! تنها سرمایه گرانبهای ما وقت است که بازگشتی ندارد, از این رو بزرگترین فن بهتر زیستن, بهره جستن از فرصتهای بی نظیری است که برما می‌گذرد; این سخن امام صادق(علیه السلام) را باید جدی گرفت: (من انتظر عاجله الفرصه مواجله الاستقصإ سلبته الایام فرصته, لان من شإن الایام السلب و سبیل الزمن الفوت) 
به هرکس فرصتی دست دهد و او به انتظار بدست آوردن فرصت کامل آن را تإخیر اندازد, روزگار همان فرصت را نیز از او برباید, زیرا کار ایام, بردن است و روش زمان, از دست رفتن. 

محاسبه روزانه نفس 
حق علی کل مسلم یعرفناان یعرض عمله فی کل یوم و لیله علی نفسه فیکون محاسب نفسه, فـان رای حسنـه استزاد منها, وان رای سییـه استغفـر منها لیلا یخزی یوم القیمه. 

بر هر مسلمانی که ما را بشناسد سزوار است که در هر شبانه روز عملش را برخود عرضه کرده,بازنگری کند و خود حسابگر خـویـش باشـد, اگر نیک بود بر آن بیفزاید و اگر گناه دیـد از آن آمـرزش خـواهـد تـا ایـن که روز قیـامت رسـوا نشـود. 

استقامت 
لو ان شیعتنا استقاموا لصافحتهم الملایکه و لاظلـهم الغمام و لاشـرقوا نهارا و لاکلـوا مـن فـوقهم و مـن تحت ارجلهم و لما سـیلوا الله شییا الا اعطاهـم. 

اگر شیعیان ما استقامت می‌ورزیدند, هرآینه فـرشتگان با آنها دست می‌دادند وابر بر آنها سایه می‌انداخت و در روزمـی درخشیدنـد و از فـراسر و زیر پای خـود روزی می‌خـوردنـد و چیزی از خـدا نمی‌خـواستنـد, مگـر ایـن که به آنها می‌داد. 

عاقبت نیرنگ و حسادت 
مـن غش اخاه و حقره و ناواه جعل الله النار ماواه. و مـن حسد مـومنا انماث الایمان فی قلبه کما ینماث الملح. هر که با برادرش نیرنگ ورزد و او را کوچک شمارد و با اوبستیزد,خداوندآتش را جایگاهش گرداند, وهر که برمومنی حسد ورزد, ایمان در دلـش آب شود, چنان که نمک در آب حل شود. 

پارسایی, کوشش و کمک به مومنان 
لا تذهبـن بکم المذاهب فوالله لاتنال ولایتنا الا بالورع والاجهاد فی الدنیا ومـواسـاه الاخـوان فـی الله, ولیـس مـن شیعتنـا مـن یظلـم الناس. 

مسلکها و مذهبها شما را نبرند, به خدا سـوگند به ولایت ما نتوان رسید جز با پارسایـی وکـوشـش در دنیا, و یاری دادن برادران برای خدا. و کسی که به مردم ستم کند, شیعه مانیست. 

نتیجه اعتماد به خدا 
من یثق بالله یکفه ما اهمه مـن امر دنیاه و آخرته و یحفظ له ما غاب عنه, و قد عجز مـن لـم یعد لکل بلاء صبـرا ولکل نعمه شکـرا و لکل عسـر یسرا. 

هرکه به خدا اعتماد ورزد, خدا مهم دنیا وآخرتش را کفایت کند و هرچه از او غایب است برایـش حفظ کند. درمانـده وناتـوان است هرکه برای هـر بلا صبری, و بـرای هـر نعمت شکـری و بـرای هـر دشـواری آسـانـی ای ندارد. 

با دیگران چگونه باشیم 
صل من قطعک,واعط من حرمک,واحسن الی من اساء الیک وسلم علی من سبک.وانصف من خاصمک, واعف عمن ظلمک کما انک تحب ان یعفی عنک, فاعتبر بعفو الله عنک.الا تـری ان شمسه اشـرقت علـی الابـرار و الفجـار. و ان مطـره ینزل علـی الصالحیـن والخاطییـن. 

با کسـی که ازتو بریده بپیـوند, وبه آن کـه از تـو دریغ کرده بخشش کن, وبا کسی که به تو بدی کرده نیکی کـن. و به کسی که به تو دشنام داده سلام کـن. و باکسی که به تـو دشمنـی ورزیـده انصاف ورز. و کسـی که تـو را ستـم ورزیده عفو کـن, همچنان که دوست داری که از تـو گذشت شود. به عفو خدا از خودت عبرت گیر, آیا نمی‌بینی که آفتابـش بر نیکان و بدان هر دومـی تابـد و بارانـش بر شایستگان و ناشایستگان می‌بارد؟ 

خدا را چگونه بخوانیم 
واخفض الصوت,ان ربک الذی یعلم مـا تسـرون و ما تعلنون, قد علم مـا تریدون قبل ان تسالوه. 
صـدایت را فـرود آر, زیرا خـدایی که نهان و آشکار را می‌داند سـوال ناکـرده می‌داند که شما چه می‌خواهید. 

بهشت و جهنم, خیر و شر واقعی 
الخیـر کله امامک, و ان الشـر کله امامک,ولن تـری الخیر والشـرالا بعد الاخـره, لان الله جل وعزجعل الخیـر کله فی الجنه والشـر کله فـی النار لانهما الباقیان. 

تمام خیر در برابرتوو تمام شر نیز دربرابر توست. و خیروشر را نبینـی, مگربعد از آخرت, زیرا که خداوند عزوجل تمام خیر را در بهشت و تمام شـر را در دوزخ قـرارداده, زیـرا که ایـن دوانـد که بـاقـی انـد. 

جلوه و چهره اسلام 
الاسلام عریان فلباسه الحیاء و زینته الـوقـار و مـروته العمل الصالح و عماده الـورع و لکل شـیء اسـاس و اسـاس الاسلام حبنا اهل البیت. 

اسلام برهنه است, لباسش حیا و زیورش وقار و جوانمـردیاش عمـل صالـح و ستونـش پارسایی می‌باشد, وبرای هر چیزی پایه ای است و پایه اسلام دوستی, ما اهل بـیت است. 

عمل بـرای آخرت 
اعمل الیـوم الـدنیا بما ترجـوا به الفـوز فـی الاخره. 
امروز در دنیا کاری کن که به وسیله آن امیـد کـامیـابـی در آخـرت را داری. 

پاداش یاری دوستان اهل بیت 
لایبقـی احـد ممـن اعان مـومنـا مـن اولیـاینا بکلمه الا ادخله الله الجنه بغیر الحساب. 
در روزقیامت کسی نماند که یک کلمه به مومنی ازدوستان ما کمک کرده بـاشد, جزاین که خـداونـد او را بـی حسـاب به بهشت داخل گـرداند. 

پرهیز از ریا و جدال و دشمنی 
ایاک و المراء فانه یحبط عملک و ایاک و الجدال فانه یوبقک و ایـاک و کثـره الخصومات فانهاتبعدک من الله. 

از ریا کاری بپرهیز که عملت را از بین برد واز جدال بپرهیز که هلاکت گرداند وازخصـومتها و دشمنیها بپـرهیز که تـو را از خـدا دورکنـد. 

پاکیزگی روح, ابزار تشخیص مومن 
اذا ارادالله بعبد خیرا طیب روحه فلایسمع معروفا الا عرفه و لامنکرا الا انکره ثـم قذف الله فـی قلبه کلمه یجمع بها امره. 

چون خدا خیر بنده ای را خواهد روحش راپاک گرداند, به طوری که هیچ معروفی به گوشش نرسد, مگر آن که آن را بفهمد و هیچ منکری را نشنود, جز آن که زشتـش داند و سپـس کلمه ای به دلـش الهام کنـد که کـارش را بـدان فـراهـم آرد. 

درخواست عافیت از خدا 
فسیلـوا ربکـم العافیه و علیکـم بـالـدعه والوقار و السکینه و الحیاء. 
از پـروردگارتان عافیت بخـواهید و نرمش و وقار و آرامـش حیا را حفظ کنیـد. 

دعا، خودعمل است 
اکثـروا من الدعاء, فان الله یحب مـن عباده الذین یدعونه, وقد وعد عباده المومنین الاستجابه والله مصیر دعاء المـومنین یوم القیامه لهم عملا یزیدهـم به فی الجنه. 

زیاد دعا کنید, زیرا خداوند بندگان دعا کـن خود را دوست دارد و به بندگان مومنـش وعده اجابت داده است, وخداوند در روز قیامت دعای مـومنان رااز کردارشان محسـوب دارد و ثـوابـش را بـا بهشت فزاید. 

بینوایان مسلمان رادوست بداریم 
وعلیکم بحب المساکین المسلمین فان من حقرهم و تکبر علیهم فقد زل عن دیـن الله و الله له حاقـر ماقت وقد قال ابـونا رسـول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ((امرنـی ربـی بحب المساکین المسلمین منهم)). 
برشما باد به دوستـی مستمندان مسلمان, زیرا هر کس آنان را کوچک بدارد و بر آنها تکبر ورزد, به راستـی که از دیـ ن خدا لغزیده و خـدا کـوچک کننده و زبـون کننده اوست, و پدر ما رسـول خد(صلّی الله علیه وآله) فرمـوده: ((پروردگارم به مـن دستـور داده است که مستمنـدان مسلمـان را دوست بـدارم.)) 

رابطه حسد و کفر 
ایـاکـم ان یحسـد بعضکـم بعضـا فـان الکفـر اصله الحسـد. 
از حسـد ورزی به یکـدیگـر بپـرهیزیـد, زیـرا ریشه کفـر, حسـد است. 

اعمال محبت آور 
ثلاث تـورث المحبه: الـدیـن و التـواضع والبذل. 
سه چیز است که محبت آورد: قـرض دادن وفـروتنـی و بخشـش. 

اعمال دشمنی آور 
ثلاثه مکسبه للبغصـاء: النفـاق والظلم و العجب. 
سه چیز است که دشمنـی مـیآورد: دو رویـی, ستـم و خـودبینـی. 

نشانه‌های صبر شجاعت دوستی 
ثلاثه لا تعرف الا فـی ثلاثه مـواطن: لایـعرف الحلیـم الا عنـد الغضب و لاشجاع الا عندالحرب, ولا اخ الا عند الحاجه. 

سه کس اند که شناخته نشوند جز در سه جا: بـردبار شناخته نشـود جز به هنگام خشـم, وشجاع شناخته نشـود جز به وقت نبـرد, وبـرادر و دوست شنـاخته نشـود جز به وقت نیاز. 

نشانه‌های نفاق 
ثلاث من کن فیه فهو منافق و ان صام و صلی: من اذا حـدث کذب و اذا وعد اخلف. و اذا ایتمن خان. 
سه چیز است در هر که باشد منافق است, اگر چه روزه بدارد ونماز بخواند: آن که چون سخن گوید دروغ گوید, و چون وعده کند خلاف ورزد و چون امنیش دانند خیانت نماید. 

از سه کس پرهیز کن! 
لاتشـاور احمق, و لاتستعن بکذاب و لاتثق بمـوده ملوک. 
با احمق مشورت نکن, واز دروغگو یاری مجو,و به دوستی زمامداران اعتماد مکن. 

نشانه‌های بزرگواری 
ثلاث مـن کـن فیه کـان سیـدا: کظم الغیظ والعفـو عن المسییء والصله بـالنفـس والمـال. 
سه چیز است که در هـر که بـاشـد آقـا و سـرور است: خشـم فـرو خـوردن,گذشت از بدکـردار, کمک و صله رحـم بـا جـان و مـال. 

دیگر نشانه‌های بزرگواری 
ثلاثه تـدل علـی کـرم المـرء: حسن الخلق, و کظم الغیظ و غض الطـرف. 
سه چیز است که دلیل بزرگواری شخص است: خوشخویی, فرو بردن خشم, و فرو هشتن چشم

نشانه‌های بلاغت 
ثلاثه فیهن البلاغه: التقـرب من معنی البغیه, والتبعد من حشوالکلام, والدلاله بالقلیل علی الکثیر. 
سه چیز است که در آن بلاغت و شیـوایـی است: معنی مقصود را رساندن, و از سخـن بیهوده دوری جستـن, و بـا لفظ کم, معنـی بسیـار را رسـانـدن. 

نجات در سه چیز است 
النجـاه فـی ثلاث: تمسک علیک لسـانک, ویسعک بیتک و تنـدم علی خطییتک. 
نجات در سه چیز است, زبانت را نگهداری و در خانه ات بمانی! و بـر خطایت پشیمان شوی. 

انس وصفا در سه چیز است 
الانـس فـی ثلاث: فـی الزوجه المـوافقه والـولد البار والصـدیق المصافی. 
انـس در سه چیز است: زن مـوافق و فـرزنـد نیکوکار و دوست خالص و بـا صفـا. 

سه چیز, تباهی میآورند 
ثـلاثه تکدر العیش: السلطان الجایر, والجار السـوء و المراه البذیه. 
سه کس زندگی را تیره کنند: زمامدار ستمگر, وهمسایه بد وزن بی شرم و بدزبان 

سه چیز محرومیت ساز 
من طلب ثلاثه بغیر حق حرم ثلاثه بحق: من طلب الدنیا بغیر حق حرم الاخره بحق, و مـن طلب الریاسه بغیـر حقحرم الطاعه له بحق و مـن طلب المال بغیـر حق حـرم بقایه له بحق. 
هـر که سه چیز را به ناحق خـواهـد از سه چیز به حق محـروم گردد: 
۱ـ هـر که دنیـا را به نـاحق خـواهـد از آخـرت به حق محـروم گردد 
۲ـ هـر که به نـاحق ریـاست طلبـد از طـاعت به حق محـروم گردد 
۳ـ هـر که به نـاحق مـالـی را طلبـد از مـانـدگـاری به حق آن محـروم گردد. 

سلامتی در گریز از سه چیز است 
ان یسلـم الناس مـن ثلاثه اشیاء کانت سلامه شـامله: لسان السوء و ید السوء و فعل السوء. 
اگـر مـردم از سه چیز در سلامت بـاشنـد, سلامت کـامل خـواهنـد داشت: زبان بد ودست بد و کاربد. 

کمال احسان به سه چیز است 
لایتـم المعروف الا بثلاث خصـال: تعجیله و تقلیل کثیره و ترک الامتنان به. 
احسان و نیکی کامل نباشد, مگر با سه خصلت: شتاب در آن, کم شمردن بسیار آن و منت ننهادن بر آن.

منبع: شبکه امام صادق (علیه السلام)تابناک