کتاب گزارش لحظه به لحظه از ماجرای فدک


مولف: محمدباقرانصاری
ناشر: دلیل ما
مترجم:
نوبت چاپ: هفتم/۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۸۰
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر: تلفن۷۷۷۴۴۹۸۸

 

/آغاز فدکغصب فدکاقدامات عملی برای فدکاحتججات مفصل درباره فدکنامه سری درباره فدکناشنیده هایی از روزهای غصب فدک