کینه‌های ابن جبرین وهابی

سؤالی که در درس العدة فی شرح العمدة در تاریخ ۲۳/۸/۱۴۲۱ از ابن جبرین پرسیده شده است:
سؤال: من کارمند یکی از دستگاههای دولتی هستم در بخشی که من کار می‌کنم حدود پنج نفر از شیعیان وجود دارند، چگونه با آنها برخورد کنم با توجه به اینکه من سرپرست آنان هستم؟ از جمله صفات آنان ابراز دوستی با اشخاص و مبادرت به سلام و... می‌باشد. 
حضرت شیخ! من نیاز به راهنمایی در این مسأله دارم که چگونه با آنان رفتار کنم، خصوصاً در مناسبت ها و اعیاد و سفر، آیا واجب است که با آنها مباحثه کنم و آنها را دعوت نمایم، با وجود تجربه ای که دوستانم داشته اند و به هیچ نتیجه مثبتی دست نیافته اند، به من و امثال من که ارتباط مستقیمی با این اشخاص داریم در این موضوع کمک نمایید.
جواب: ابتلاء به آنان در ادارات و مدارس و دانشگاههای دولتی بسیار زیاد است، در این حال باید ببینیم که اگر اکثریت با اهل سنت باشد، باید آنها را خوار و ذلیل نمود و اهانت نمود و عرصه را بر آنان تنگ کرد! امّا چگونگی رفتار با آنان اینگونه باید باشد که باید انسان با شدّت تمام با آنها برخورد نماید و با تنفر و بغض و تحقیر و کینه با آنان روبرو شود و آغاز سلام به آنان ننماید و بر ایشان از جا بلند نشود و با آنان دست ندهد، ولی اگر آغاز به سلام کردند، همانند آنان جواب دهد. 

ترجمه: سلام شیعهسایت سلام شیعه