گزارش «شیعه نیوز» امیرالمومنین امام عـلی علیه‌السـلام فرمودند: هرکس به محاسبـه خویشتن پردازد سود برد و هرکس از خویشتن غفلت بورزد زیانکار شود و هرکس ترسد (احتیاط کند) در امان باشد و هرکس عبرت بگیرد بینا گردد و هر شخصی که بینا شود به مقام فهم رسد و کسی که بفهمد به علم نایل گردد. 
متن حدیث: 
من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر و من خاف أمن و من اعتبر أبصر و من أبصر فهم و من فهم علم. 
«نهج البلاغه حکمت۲۰۸» 
 شیعه نیوز