کشف سنگ باستانی که آیات قرآن بر روی آن حک شده

سنگی ۷۰ کیلوگرمی که آیات الهی قرآن بر روی آن حک شده و قدمت آن به قبل از عصر عباسی باز می‌گردد، در عربستان کشف شد. 
به گزارش اللواء، این سنگ به قبل از عصر عباسی زمانی که ابوالاسود دویلی نقطه گذاری روی حروف را ارائه کرد، باز می‌گردد. یک فرد سعودی که این سنگ را کشف کرده در مورد چگونگی یافتن سنگ گفت:
با اتومبیلم میان دو کامیون در حال حرکت بودم که یکی از آن دو منفجر شد و من برای اینکه از خطر در امان باشم، فوری به کنار جاده رفته و در دره استان رابغ عربستان از جاده منجرف شدم. پس از مدتی که به هوش آمدم در اطراف صخره ها شروع به کنکاش کردم که ناگهان با این سنگ تاریخی که ۷۰ کیلوگرمی بود، مواجه شدم. 
وی افزود: در ابتدای امر نتوانستم آن را بخوانم، اما پس از کمی تأمل که دیدم آیات الهی بر روی آن نوشته شده، به سختی آن را به ماشین حمل کردم و به گروهی از باستان شناسان استان رابغ تحویل دادم. پس از تحقیقات اولیه مشخص شده است که آیات الهی نوشته شده بر روی این سنگ از اواخر سوره عمران است که خداوند در آن به آیه"کل نفس ذایقه الموت..."اشاره می‌کند.سایت اخبار شیعیان