یکی از مباحثی که از ابتدا مورد توجه علما دینی بوده است و همواره محور بحث های فلسفی،حدیثی و قرآنی بوده است موضوع عقل است.دراین اثر با توجه به دو منبع ا