کاروان حسین به کربلا رسید

سلام بر حسین و اربعینش،
سلام بر اربعین و زائرانش!
و سلام بر اندوه‌های دل آنان که به سوغات بر مزار کشتگان،

عشق بردند و به مویه نشستند.
به شوق زیارت صحن و سرای جان فزایت،
اربعین شهادتت را به سوگ می‌نشینیم، یا حسین!


اگر عاشورا روز"آتش"بود، اربعین روز"آب"است.
اگر عاشورا روز"فراق"بود، اربعین روز"وصال"است.
اگر عاشورا"افتادن"بود، اربعین"برخاستن"است. 
اگر عاشورا"نقطه"بود، اربعین"راه"است.
اگر عاشورا"تکلیف"بود، اربعین"تاکید"است.
اگر عاشورا"رفتن"بود، اربعین"بازگشتن"است.
اگر عاشورا"ریزش"بود، اربعین"رویش"است.
اگر عاشورا"قطره"بود، اربعین"دریا"ست.
اگر عاشورا ندای"هل من ناصرینصرنی"داشت، اربعین فریادهای"لبیک"دارد.
اگر عاشورا"سرخ"بود، اربعین....هم"سرخ"است.
 از گروه روزنه