چه کسی گفته طلحه علیه عثمان...؟!

ابن‌ابی‌الحدید به نقل از ابوجعفر ابن‌جریرطبری می‌گوید:

عثمان از طلحه به قدر پنجاه هزار طلبی داشت. 

روزی طلحه به او گفت: «قرضی که از آن توست را فراهم ‌کرده‌ام.»

عثمان گفت:

« از برای تو! کمکی در قبال جوانمردی‌ات.»

و وقتی در محاصره قرارمی‌گیرد، (عثمان) می‌گوید:

«(این) جزای سنمار است.» ۱ امّا جمله ی اخیر –جزای سنمار- از قول عثمان، از تاریخ طبری حذف‌ شده‌ است. ۲ گفتنی است سنمار معماری رومی بود که قصر خورنق را برای نعمان‌بن‌منذر ساخت. نعمان برای ‌آن‌ که وی کاخی نظیر آن یا بهتر از آن برای دیگری نسازد، دستور داد تا او را از فراز کاخ بر زمین افکندند و «جزاء سنمار» (پاداش سنمار) از این رو در عرب مثل شده‌ است ۳

ذکر این جمله از زبان عثمان این‌گونه مناسبت دارد که طلحه در شوراندن مردم علیه عثمان نقش دارد. در عین این‌که وی به طلحه نیکی‌کرده ‌است.

امّا چرا این نظر عثمان در صفحات «تاریخ طبری» کتمان ‌شده ‌است؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱-شرح نهج البلاغة - ابن أبی الحدید - ج ۱۰ - ص ۵
طبری أن عثمان کان له علی طلحة خمسون ألفا، فخرج عثمان یوما إلی المسجد، فقال له طلحة: قد تهیأ مالک فاقبضه، فقال: هو لک یا أبا محمد معونة لک علی مروءتک قال: فکان عثمان یقول وهو محصور: جزاء سنمار.
۲-تاریخ الطبری - الطبری - ج ۳ - ص ۴۳۲ - ۴۳۳
... عن موسی بن طلحة قال کان لعثمان علی طلحة خمسون ألفا فخرج عثمان یوما إلی المسجد فقال له طلحة قد تهیأ مالک فاقبضه قال هو لک یا أبا محمد معونة لک علی مروءتک
۳- فرهنگ فارسی معین