چه کسی قصد خودکشی داشت؟ (طرح سؤال از صحیح بخاری)

بخاری در صحیح خویش آورده که مدّتی وحی بر پیامبرقطع شد(دوران فترت وحی) غم واندوه او به‌اندازه‌ای زیاد شد که به کرّات تصمیم‌گرفت خود را از بلندی‌های کوه به پایین پرتاب‌کند. ولی هرگاه بالای کوه می‌رسید تا خود را از آن به پایین پرت‌کند، جیراییل او را دلداری‌ می‌داد و می‌گفت: «ای محمّد! تو فرستاده‌ی خدایی»(۱) 

سؤالات ما متوجّه صاحبان عقل و انصاف:

آیا پیامبر خدا از حرمت قتل نفس آگاه نبود؟!!

چنین حرکاتی از فرد عاقل سرنمی‌زند پس آیا سزاوار است که از صاحب عقل کامل سرزند؟

آیا این است شأن رسول خدا که چنین وهمی صحیح خوانده‌شود؟! 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ صحیح البخاری - البخاری - ج ۸ - ص ۶۷ - ۶۸باب التعبیر وأول ما بدی به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة 
حدثنا بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شهاب وحدثنی عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال الزهری فأخبرنی عروة عن عایشة رضی الله عنها انها قالت... فتر الوحی فترة حتی حزن النبی صلی الله علیه وسلم فیما بلغنا حزنا غدا منه مرارا کی یتردی من رؤس شواهق الجبال فکلما أوفی بذروة جبل لکی یلقی منه نفسه تبدی له جبریل فقال یا محمد انک رسول الله حقا فیسکن لذلک جأشه وتقر نفسه فیرجع فإذا طالت علیه فترة الوحی غدا لمثل ذلک فإذا أوفی بذروة جبل تبدی له جبریل فقال له مثل ذلک