راستی چرا باید تقلید کرد؟ اصلاً باید تقلید کرد؟
 

آموزه‌های شیعی می‌گویند: باید علم دین را آموخت. و باز همان آموزه ها دین را در سه بخش تقسیم می‌کنند. عقاید، احکام، اخلاق. بر من و شما واجب است که علم دین را برای خود به خوبی بیاموزیم و اگر کسی نبود تا به دیگران بیاموزد، به دیگران هم بیاموزیم. در باب احکام کار کمی سخت می‌شود.

این که ریز احکام، باید ها و نبایدها، چگونه نماز خواندن و کی روزه گرفتن و چگونه... را بخواهی بیاموزی کمی مشکل است.

کار در باب عقاید هم دقت‌های زیاد دارد اما بحث کمی و زمانی کار در مورد احکام کمی سخت است. سال ها درس می‌طلبد. و گذران این سال ها برای همه آسان نیست. در این جا خداوند تخفیفی قایل شده است. اگر چنین کاری برائت میسر نیست می‌توانی طبق شرایطی تقلید کنی. آن هم از کسی که واجد شرایطی است و دارای علم.

ولی توجه داشته باش این امر فقط برای احکام است نه عقاید. در عقاید تقلید ممنوع است ولی در احکام طبق شرایطی آزاد.
 گروه پرسش و پاسخ فطرت