چه دلیلی دارید که آیه ((یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک.....)) در مورد علی (ع) است؟

جهت اثبات اینکه این آیه در مورد حضرت علی (ع) است میتوان به دسته از روایات که از ابو سعید خدری است استناد نمود.
از ابوسعید خدری روایت شده که می گفت: مادر زمان رسول خدا , چنین میخواندیم , ای پیامبر ابلاغ کن آنچه را برتو نازل گردیده از سوی پروردگارت (به درستی که علی مولای مؤ منین است)...
این روایت در کتب شیعه نیز آمده است و عدهای جاهل به همین بهانه آن را قبل ندارند غافل از اینکه این در کتب اهل سنت آمده و جمله ((ان علیا مولی المومنین)) تفسیر آیه است , نه جمله اضافه شده به آیه!


فتح القدیر / ج2/ص60 ذیل آیه 67 مایده – در المنثور /ج2/ص298 ذیل آیه- تفسیر فتح البیان /ج4/ص18 ذیل آیه – مانزل من القرآن فی علی / ابن مردویه /ص239 – تفسیر مظهری /ج3/ص143 ذیل آیه
سایت فطرت