چه توضیحی برای محو هفت صفحه از کتاب در مدت یازده سال وجود دارد؟

تفتازانی حدیث ذیل را در کتاب «شرح مقاصد» خویش آورده ‌است:

«من مات و لم‌ یعرف امام ‌زمانه مات میتة جاهلیة»

هر کس بمیرد و امام‌ زمان‌اش را نشناسد، به مرگ جاهلیّت مرده ‌است.

و آن را در کنار این قول خدای عزّوجل شرح ‌می‌دهد:

« أطیعوا الله وأطیعوا الرّسول وأولی الأمر منکم»

و با همین الفاظ در «عقاید‌النّسفی» در چاپ سال 1302 نیز ذکر می‌کند.1

امّا در چاپ سال 1313 هفت صفحه از کتاب حذف ‌می‌شود که این حدیث نیز از جمله‌ی آن صفحات است.2

چه توضیحی برای این دست‌کاری وجود دارد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-شرح المقاصد فی علم الکلام - التفتازانی - ج 2 - ص 275
(أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم) * وقوله صلی الله علیه وسلم من مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة فإن وجوب الطاعة والمعرفة
2-الغدیر - الشیخ الأمینی - ج 10 - ص 360
وقوله صلی الله علیه وآله: من مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة. ذکره التفتازانی فی شرح المقاصد 2: 275 وجعله لدة قوله تعالی: أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فی المفاد. وبهذا اللفظ ذکره التفتازانی أیضا فی شرح عقاید النسفی المطبوع سنة 1302 غیر أن ید الطبع الأمینة علی ودایع العلم والدین حرفت من الکتاب فی طبع سنة 1313 سبع صحایف یوجد فیها هذا الحدیث.