چه توضیحی برای محو هفت صفحه از کتاب در مدت یازده سال وجود دارد؟

تفتازانی حدیث ذیل را در کتاب «شرح مقاصد» خویش آورده ‌است:

«من مات و لم‌ یعرف امام ‌زمانه مات میتة جاهلیة»

هر کس بمیرد و امام‌ زمان‌اش را نشناسد، به مرگ جاهلیّت مرده ‌است.

و آن را در کنار این قول خدای عزّوجل شرح ‌می‌دهد:

« أطیعوا الله وأطیعوا الرّسول وأولی الأمر منکم»

و با همین الفاظ در «عقاید‌النّسفی» در چاپ سال ۱۳۰۲ نیز ذکر می‌کند.۱

امّا در چاپ سال ۱۳۱۳ هفت صفحه از کتاب حذف ‌می‌شود که این حدیث نیز از جمله‌ی آن صفحات است.۲

چه توضیحی برای این دست‌کاری وجود دارد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱-شرح المقاصد فی علم الکلام - التفتازانی - ج ۲ - ص ۲۷۵
(أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم) * وقوله صلی الله علیه وسلم من مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة فإن وجوب الطاعة والمعرفة
۲-الغدیر - الشیخ الأمینی - ج ۱۰ - ص ۳۶۰
وقوله صلی الله علیه وآله: من مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة. ذکره التفتازانی فی شرح المقاصد ۲: ۲۷۵ وجعله لدة قوله تعالی: أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فی المفاد. وبهذا اللفظ ذکره التفتازانی أیضا فی شرح عقاید النسفی المطبوع سنة ۱۳۰۲ غیر أن ید الطبع الأمینة علی ودایع العلم والدین حرفت من الکتاب فی طبع سنة ۱۳۱۳ سبع صحایف یوجد فیها هذا الحدیث.