چه بر سر «بهترین چهار زن» آوردند؟

حاکم نیشابوری در کتاب «المستدرک»1 این حدیث را از ابی‌موسی از رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله ذکر کرده:

«بهترین زنان عالمیان چهار نفرند.» 2 حاکم پس از ذکر حدیث تصریح دارد که تنها مسلم این حدیث را (در صحیح خویش) آورده ‌است.

امّا ما چنین حدیثی را در صحیح مسلم ندیدیم، نه در فضایل حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها، نه در فضایل حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و هیچ کجای دیگر (از این کتاب) نیز...

در این رابطه باید از چه کسی پرسید؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-المستدرک - الحاکم النیسابوری - ج 3 - ص 154
إنما تفرد مسلم باخراج حدیث أبی موسی عن النبی صلی الله علیه وآله خیر نساء العالمین أربع
2-بهترین چهار زن در کتب معتبر عامّه چنین معرّفی‌شده‌اند: «مریم‌بنت‌عمران، خدیجه‌بیت‌خویلد، فاطمه‌بنت‌محمّد و آسیه همسر فرعون»: تاریخ مدینة دمشق - ابن عساکر - ج 52 - ص 5 – 6. تاریخ مدینة دمشق - ابن عساکر - ج 35 - ص 136، تفسیر ابن کثیر - ابن کثیر - ج 1 - ص 371، صحیح ابن حبان - ابن حبان - ج 15 - ص 401 – 402- باب مناقب فاطمة الزهراء رضی الله عنها، المعجم الکبیر - الطبرانی - ج 22 - ص 402- باب و من مناقب فاطمه، کنز العمال - المتقی الهندی - ج 12 - ص 143 – 144-ح34404، الاستیعاب - ابن عبد البر - ج 4 - ص 1822. تفسیر القرطبی - القرطبی - ج 4 - ص 83، الاستیعاب - ابن عبد البر - ج 4 - ص 1821. الجامع الصغیر - جلال الدین السیوطی - ج 1 - ص 629: خیر نساء العالمین أربع: مریم بنت عمران، وخدیجة بنت خویلد، وفاطمة بنت محمد، وآسیة امرأة فرعون