خداوند متعال در آیه ۲۱۵ سوره بقره می‌فرماید:

«در باره ماه حرام و کارزار کردن در آن از تو می‌‏پرسند. بگو کارزار کردن در آن بزرگ (گناه بزرگ) است.» بدان که خداوند متعال در کتاب خویش چهار چیز را حرام (محترم و قابل احترام) نام نهاده است: 
نخست مسجد مکه و در آیه ۱۴۶ سوره بقره می‏ف رماید: «و از جایی که بیرون رفتی پس بگردان رویت را سوی مسجد الحرام.»

دوم کعبه است که خداوند در آیه ۹۸ سوره پنجم (مایده) می‌فرماید: «خداوند کعبه را محترم قرار داد برای قوام مردم.» 

سوم شهر مکه که در آیه ۹۴ سوره بیست و هفتم (نمل) می‌فرماید: «جز این نیست که به من فرمان داده شده است که بپرستم پروردگار این شهر را که حرام (محترم) گردانید آن را.»

چهارم ماه‏های حرام است که در سوره توبه فرموده است از ماهها چهار ماه حرام است و نیز در آیه یک صد و نود و یک سوره دوم (بقره) فرموده است «ماه حرام» و در آیه سوم سوره پنجم (مایده) فرموده است: «نشانه‏‌های خداوند و ماههای حرام را حلال ندارید. (حرمتش را مشکنید)» وانگهی خداوند متعال ماه رجب را به حرمت و احترام تخصیص داده و در آیه ۱۱۵ سوره بقره فرموده است: «از تو می‌پرسند از ماه حرام و کارزار کردن در آن.»

روضة الواعظین / ترجمه مهدوی دامغانی ص۷۶۲
 شیعه نیوز