چرا نگوییم عمر متعه را نهی کرد؟

بخاری از تحریم متعه توسّط عمر درحالی‌که در حیات پیامبر به‌جاآورده‌می‌شد و از آن نهی‌نشده‌بود، حدیث‌آورده ۱

امَا به چه دلیل در چاپ‌های اخیر جمله‌ی «قال محمّد یقال عمر» [محمّدبن‌اسماعیل بخاری (در مورد فردی که به رای خود از متعه نهی کرد،) گفت: او عمر بوده‌است.] حذف‌شده‌است؟ ۲

 

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ صحیح البخاری - البخاری - ج ۵ - ص ۱۵۸- چاپ دارالفکر: حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن عمران أبی بکر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه قال نزلت آیة المتعة فی کتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم ینزل قرآن یحرمه ولم ینه عنها حتی مات قال رجل برأیه ما شاء قال محمد یقال إنه عمر

۲ـ چاپ‌های: دار احیاء التراث العربی – بیروت
دار الکتب العلمیة - بیروت
دار المعرفة – بیروت

لطفا فایل زیر را Download نمایید

www.fetrat.com/data/QuestionAnswer/tahrim-mote.ppsx

 

///