چرا معطلی؟
اگر تشیع دروغ است خوب نپذیر حتماً برای منطقت جوابی خواهی داشت...
اگر برای رستگاری باید مسیحی بشویم، خوب بگو ما هم بشویم
اگر اهل سنت بر راه صحیح اند، خوب ما را هم سنی کن، ما که دنبال تعصب نیستیم
اگر باید وهابی بشویم، بگو تا ما هم مسلمان واقعی بشویم!
اگر باید تابع ریگی و عبدالحمید بشویم، بگو تا ما هم عضو مسجد مکی زاهدان بشویم...

دردسرت ندهم:
اگر دین را باید خودمان بسازیم، خوب بساز برادر، چرا معطلی؟
ما را هم معطل نکن، ما به دنبال تو افتاده ایم...
 فطرت