چرا مسلم خطای این صحابی را برشمرده و بخاری کتمان می‌کند؟

مسلم در کتاب صحیح خویش اخباری در مورد سمره‌بن‌جندب مبنی بر خریدوفروش مشروبات و این‌که عمر او را از این بابت نفرین‌کرد، آورده‌است. ۱ 
ولی بخاری نام «سمره» را از خبر حذف‌کرده و جای آن می‌گوید: «فلان»۲ 
چرا وی سعی‌می‌کند گناهان و خطایای صحابه را بپوشاند؟!

لطفا برای دیدن تصاویر مدارک، این فایل را دانلود کنید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- صحیح مسلم - مسلم النیسابوری - ج ۵ - ص ۴۱
... عن ابن عباس قال بلغ عمر ان سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم یعلم أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فجملوها فباعوها
۲- صحیح البخاری - البخاری - ج ۳ - ص ۴۰- کتاب البیوع- باب کم یجوز الخیار
... انه سمع ابن عباس رضی الله عنهما یقول بلغ عمر ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم یعلم أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال قاتل الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فجملوها فباعوها