چرا علی(علیه السلام) در شورای ۶ نفره انتخاب عثمان شرکت کرد؟

توضیح سوال: اگر امام در زمام داری ؛خود را منصوص تز جانب خدا و رسول میدانست؛ پس چگونه در شورای ۶ نفره شرکت کرد؟ آیا این عمل امیرالمومنین(علیه السلام)نشانه ی تایید شورا و عدم اعتقاد به حق الهی نیست؟

پاسخ:

۱-واضح است که شرکت امام در شورا با اجبار و اکراه بوده چراکه عمر پس از تعیین افراد شورا به ابوطلحه ی انصاری دستور داد به همراه ۵۰ نفرچنانچه هر یک از این افراد در شورا شرکت نکردند و یا رای اکثریت را نپذیرفتند گردن بزند

۲-امام علی(علیه السلام) خود در این رابطه به عموی خود فرمودند: ای عمو آیا نشنیدی که بر منبر(عمر) چنین گفت:خداوند نبوت و خلافت را برای این خاندان (بنی هاشم) جمع نکرده است؟ پس خواستم با زبان خویش،خودش را تکذیب کند.

در نتیجه مردم بدانند که سخن دیروزش (روز تشکیل سقیفه) دروغ و باطل بود و ما برای خلافت شایستگی داریم.

علل الشرایع ج۱/ص۲۰۳/باب۱۳۴/ح ۲۰۳کتاب پیمان و پایداری-ص 220