چرا شیعیان از نظریه‌ی عموم مسلمانان (اهل تسنن) پیروی نمی‌کند؟

در پاسخ به سه نکته اشاره میکنیم :

۱- اختلاف بین مذاهب چهارگانه‌ی اهل سنت، کمتر از اختلاف بین آنها و مذهب شیعه نیست. شاهد گویای این سخن، هزاران کتابی است که در اصول و فروع مذهب این مذاهب تألیف یافته است.

۲- سوالی که شیعیان از اهل سنت میپرسند اینست که: اگر جایز است که چهار مذهب باشد، چرا پنج مذهب جایز نیست؟ چطور ممکن است چهار مذهب موافق با اتحاد مسلمانان باشد اما همین که به پنج می‌رسد، اجتماع از هم پراکنده می‌شود و مسلمانان هرکدام به راهی می‌روند و موجب از هم گسیختگی آنها، فراهم خواهد شد؟

۳- اتفاق و اتحاد مسلمانان از این طریق صورت بهتری می‌یابد که نظر پیروان هریک از مذاهب شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی نسبت به شیعه‌ی آل محمد صلی الله علیه و آله، همچون نظرشان نسبت به پیروان آن مذاهب دیگر باشد.سایت فطرت