چرا در صحیح مسلم نبینند: «مهدی، پسر فاطمه است»؟

متّقی هندی در کنزالعمال می‌گوید:

«المهدی من عترتی من ولد فاطمة (د، م عن أم سلمة)» ۱

مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه است

وی در ابتدای کتابش بیان‌کرده که منظور از رمز «م» یعنی «صحیح مسلم» لیکن این روایت در حال حاضر در کتاب «صحیح مسلم» موجود نیست و بر اساس این شواهد، روایت فوق از کتاب «صحیح مسلم» حذف‌شده‌است. 

به نظر شما چرا؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱-کنز العمال - المتقی الهندی - ج ۱۴ - ص ۲۶۴- ۳۸۶۶۲
المهدی من عترتی من ولد فاطمة (د، م عن أم سلمة)