چرا در صحیح مسلم نبینند: «مهدی، پسر فاطمه است»؟

متّقی هندی در کنزالعمال می‌گوید:

«المهدی من عترتی من ولد فاطمة (د، م عن أم سلمة)» 1

مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه است

وی در ابتدای کتابش بیان‌کرده که منظور از رمز «م» یعنی «صحیح مسلم» لیکن این روایت در حال حاضر در کتاب «صحیح مسلم» موجود نیست و بر اساس این شواهد، روایت فوق از کتاب «صحیح مسلم» حذف‌شده‌است.

به نظر شما چرا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-کنز العمال - المتقی الهندی - ج 14 - ص 264- 38662
المهدی من عترتی من ولد فاطمة (د، م عن أم سلمة)