چرا بر شیعه دروغ بسته اند؟

برادران چرا؟!!
بر شیعه دروغ بسته اند!
تعجب از نویری و مقریزی است که گفته اند عید غدیر را معزالدوله در سال 352 هق پدید آورده است و آن را از بدعت‌های شیعه شمرده اند. نویری نیز ضمن برشمردن اعیاد اسلامی گفته است که یک عید را هم شیعه ساخته و عید غدیر نامیده است، و می گوید:"اولین کسی که این روز را عید قرار داد معزالدوله بود."نهایة إرب 1/177.
مقریزی نیز چنین گفته است که:"عید غدیر، عید مشروعی نیست و هیچ یک از پیشینیانی که پیشوای مردمند، به آن عمل نکرده اند. و اولین مرتبه که در تاریخ اسلام دیده شده، در روزگار معزالدوله است که در سال 352 هق. آن را بنا نهاد. (الخطط مقریزی 2/222)
چه می توان گفت، درباره نگارنده ای که پیش از آن که حقیقت تشیع را بشناسد، درباره تاریخ شیعه می نگارد؟!
باری؛ مگر مسعودی(م 346 هق) نمی گوید:"فرزندان وشیعیان امیر المؤمنین (این روز را گرامی می دارند؟ (التنبیه والإشراف مسعودی /221). مگر کلینی راوی حدیث کافی (م 329 هـ. ق) و پیش از او فرات کوفی در تفسیرش آن را نگفته است؟ این کتاب‌ها پیش از تاریخی که مقریزی گفته (یعنی سال 352 هق) تألیف شده اند. مگر فیاض بن عمر در سال 259 از عید گرفتن این روز توسط امام رضا(و امیر المؤمنین (خبر نداده است؟
امامان شیعه در دوران کهن پیروانشان را به انجام کارهای نیک و عبادت این روز توصیه نموده اند.
این است حقیقت غدیر؛ اما این دو نویسنده برای آن که از شیعه ایراد بگیرند، و آن سابقه ی شایسته را انکار کنند، عید غدیر را از بدعت های منسوب به معزالدوله دانسته اند وگمان کرده اند که هیچ تاریخ شناسی سخن آنان را به نقد نخواهد کشید!فطرت