چرا بر شیعه دروغ بسته اند؟

برادران چرا؟!!
بر شیعه دروغ بسته اند!
تعجب از نویری و مقریزی است که گفته اند عید غدیر را معزالدوله در سال ۳۵۲ هق پدید آورده است و آن را از بدعت‌های شیعه شمرده اند. نویری نیز ضمن برشمردن اعیاد اسلامی گفته است که یک عید را هم شیعه ساخته و عید غدیر نامیده است، و می‌گوید:"اولین کسی که این روز را عید قرار داد معزالدوله بود."نهایة إرب ۱/۱۷۷.
مقریزی نیز چنین گفته است که:"عید غدیر، عید مشروعی نیست و هیچ یک از پیشینیانی که پیشوای مردمند، به آن عمل نکرده اند. و اولین مرتبه که در تاریخ اسلام دیده شده، در روزگار معزالدوله است که در سال ۳۵۲ هق. آن را بنا نهاد. (الخطط مقریزی ۲/۲۲۲)
چه می‌توان گفت، درباره نگارنده ای که پیش از آن که حقیقت تشیع را بشناسد، درباره تاریخ شیعه می‌نگارد؟!
باری؛ مگر مسعودی(م ۳۴۶ هق) نمی‌گوید:"فرزندان وشیعیان امیر المؤمنین (این روز را گرامی می‌دارند؟ (التنبیه والإشراف مسعودی /۲۲۱). مگر کلینی راوی حدیث کافی (م ۳۲۹ هـ. ق) و پیش از او فرات کوفی در تفسیرش آن را نگفته است؟ این کتاب‌ها پیش از تاریخی که مقریزی گفته (یعنی سال ۳۵۲ هق) تألیف شده اند. مگر فیاض بن عمر در سال ۲۵۹ از عید گرفتن این روز توسط امام رضا(و امیر المؤمنین (خبر نداده است؟
امامان شیعه در دوران کهن پیروانشان را به انجام کارهای نیک و عبادت این روز توصیه نموده اند.
این است حقیقت غدیر؛ اما این دو نویسنده برای آن که از شیعه ایراد بگیرند، و آن سابقه ی شایسته را انکار کنند، عید غدیر را از بدعت‌های منسوب به معزالدوله دانسته اند وگمان کرده اند که هیچ تاریخ شناسی سخن آنان را به نقد نخواهد کشید!
 فطرت