چرا افراد موثق اهل تسنن، بسیاری از احادیث مربوط به خلافت علی (علیه السلام) را نقل نکرده اند؟

اینکه مسلم و بخاری و امثال آن ها، از بسیاری از نصوص مربوط به خلافت علی (علیه السلام) اعراض کرده، آن ها را نقل نکرده اند، این بود که با اعتقادشان در باب خلافت منافات داشت، از این رو، به عمد ابزاری محکم به دست شیعه ندادند و لذا، دانسته آن را کتمان کردند. بسیاری از بزرگان اهل تسنن، همین طریق را پیش گرفتند. آن ها در کتمان حدیث، مذهب معروفی دارند که حافظ بن حجر در کتاب «فتح الباری» از آنها نقل نموده است و بخاری برای این معنی، بابی را بنام «باب من خص بالعلم قوماً دون قوم» در اواخر کتاب «علم» از جزء صحیح خود، صفحه ۲۵، گشوده است. نیز، کسی که از روش بخاری در برابر امیر مؤمنان علی (علیه السلام) و سایر اهل بیت (علیه السلام) آگاهی یابد و بداند که قلم وی در برابر زیبایی‌های نصوص آنان کند و برکتش از بیان خصایص و امتیازات آنها خشک می‌شود، اعراض وی و امثال خود را از ذکر این حدیث به هیچ وجه غریب نمی‌شمارد.سایت فطرت