پیروزی باطل بر حق

متقی هندی این حدیث را از عمر نقل می کند که گفت: « هیچ امتی پس از پیامبرش با هم اختلاف نکردند مگر این که گروه باطل آنها بر گروه حق پیروز شدند. » با توجه به این حدیث اختلاف سقیفه، پیروزی ابوبکر و عمر راچگونه توجیه می کنید؟

______________________

پی نوشت:

1-ما اختلفت امه بعد نبیها الا ظهر اهل باطلها علی اهل حقها، کنزالعمال کتاب الاعتصام بالکتاب و السنه، 183/1، حدیث 929.