پیروزی باطل بر حق

متقی هندی این حدیث را از عمر نقل می‌کند که گفت: « هیچ امتی پس از پیامبرش با هم اختلاف نکردند مگر این که گروه باطل آنها بر گروه حق پیروز شدند. » با توجه به این حدیث اختلاف سقیفه، پیروزی ابوبکر و عمر راچگونه توجیه می‌کنید؟

______________________
 

پی نوشت:

۱-ما اختلفت امه بعد نبیها الا ظهر اهل باطلها علی اهل حقها، کنزالعمال کتاب الاعتصام بالکتاب و السنه، ۱۸۳/۱، حدیث ۹۲۹.